Stadgar

Sveriges Tomtegille

Bildat den 10 februari år 2001

Andra tomteorganisationer:

Danmark: Dansk Julemandslaug

Norge: Julenisselauge i Norge

Grönland: Santa Claus of Greenland

Stadgar

Antagna den 10 februari år 2001 / senaste revidering 2 oktober 2021

 • § 1 Syfte och mål

Sveriges Tomtegille är en organisation som verkar och arbetar oberoende av politiska, religiösa och finansiella intressen. Föreningen stödjer och främjar jularrangemang i syfte att bevara och förstärka jul- och tomtetraditionerna i Sverige.

 • § 2 Medlemskap

Alternativa former för medlemskap:

1     Tomtefar och Tomtemor:                  Vuxna, myndiga tomtar.

2     Tomtenisse/stina:                               Barn under 18 år

3     Utländska stödjande Tomtar

4     Stödjande medlem:                           Enskild person, företag eller organisation.

Utländska tomtar kan välja mellan alternativ 1 och 3. För att erhålla medlemskap i Gillet krävs att utländsk tomte är medlem i sitt lands (om sådan finns) tomteorganisation.

Medlemskap föregås av minst ett års provtomtetid med fadder som utses av styrelsen. Årsmötet beslutar sedan om fullvärdigt medlemskap. Särskilt fadderbrev tillställs faddrarna.

Ansökan från Tomtefar, tomtemor, tomtenisse/stina och utländsk tomte skall göras på fastställt formulär och åtföljas av intyg eller uttalande från medlem i Tomtegillet, eller annan, som väl känner den sökande, samt en personlig berättelse om den sökande tomtens bakgrund och tomteaktiviteter.

Att som medlem beställa och sända in eller visa upp för ordförande ett utdrag ur belastningsregistret gällande “Arbete med Barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Utländska tomtar skall uppvisa likvärdigt utdrag från sitt hemland. Uppvisande kan ske genom att skicka in en kopia på utdraget, foto på utdraget eller att via facetime, skype visa upp utdraget. Vid uppvisande av ett negativt besked skall ordförande och medlem ha en kontakt för att diskutera vidare åtgärd. Vid beredning av dessa ärenden råder full sekretess hos styrelsens medlemmar.

Intresserad ska medverka vid något av gillets aktiviteter för att presentera sig.

 • § 3 Avgifter
 1. Tomtefar/tomtemor:

Skall vid inträdet erlägga inträdesavgift för det

aktuella verksamhetsåret. Från och med nästföljande

verksamhetsåret erläggs årligen medlemsavgift.

 1. Tomtenisse/stina t.o.m. 17:e kalenderåret

Skall årligen erlägga halv medlemsavgift. När Tomtenisse/stina

blir myndiger läggs avgift som vuxen. Ingen inträdesavgift skall

erläggas vid denna övergång.

 1. Utländska tomtar:

Skall endast erlägga inträdesavgiften.

 1. Stödjande medlem:

Kan erlägga valfritt belopp, dock lägst 100 kronor per

verksamhetsår för att stödja föreningens verksamhet.

Inträdes- och medlemsavgifters storlek fastställs av årsmötet och skall inbetalas enligt styrelsens anvisningar.

Tomtefar, tomtemor och Tomtenisse/stina erhåller föreningens tidning samt efter provåret, Diplom och Gillets emblem.

Stödjande medlem erhåller särskilt Diplom.

Till provtomte som ej godkänns återbetalas halva inträdesavgiften.

 • § 4 Klädsel

Tomtens klädsel skall överensstämma med den bild av tomten vi återfinner i folktro och traditioner i vårt land. Den genuine Tomten får gärna ha en personlig prägel på sin utstyrsel för att förstärka tron på den riktige tomten.

Rekommenderad klädsel:

Röd luva med vit eller grå tofs.

Eget skägg eller konstskägg. Ansiktsmask är ej tillåten

Röd eller grå tomterock, kantad med päls alternativt konstfiber.

Röda, grå eller gröna byxor eller s.k. knickers

Läderstövlar, träskor, grönländska kamikker, näbbskor eller näbbstövlar.

Brett bälte med stort spänne.

 • § 5 Personligt uppträdande

Tomten skall sträva efter att bevara barns och vuxnas positiva förväntningar på tomten och uppträda på sådant sätt att tilltron till tomten inte ifrågasätts eller rubbas. Ett vårdat språk och allmänt gott uppträdande under tjänsteutövning är ett absolut krav.

Tomten får inte bedriva någon slags aktivitet eller verksamhet, som kan uppfattas stötande eller omoraliskt för omgivningen eller som strider mot Gillets stadgar.

För tomte i tjänst är det absolut förbjudet att nyttja tobak, öl, spritdrycker eller droger.

Detta gäller även inbjudna gästtomtar.

 • § 6 Ho-Ho-Ho

Som tomte skall man kunna uttrycka Ho-Ho-Ho…med djup, varm och vänlig tomteröst.

 • § 7 Mediakontakter

Vid alla kontakter med media – press, radio och TV skall alltid framkomma vad

Sveriges Tomtegille står, verkar och arbetar för.

 • § 8 Styrelsen

Gillets styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter som väljs på två år, varvat så att ordförande och kassör ej lämnar styrelsen samtidigt.

Två suppleanter väljs på en tid av två år, också dessa varvade.

Samtliga väljs på ordinarie årsmötet.

 • § 9 Styrelsens uppgifter

att   samordna Gillets aktiviteter

att   ansvara för beredning av medlemsansökningar och auktorisation av medlemmar

att   stödja och hjälpa medlemmar

att   samordna information till medlemmarna

att   samarbeta med Dansk Julemanslaug, Julenisselauge i Norge och andra

tomteorganisationer

att   förmedla kontakter till Santa Claus of Greenland

 • § 10 Revisorer

Årsmötet väljer vidare två revisorer och två ersättare för en tid av två år varvade.

Dessa har till uppgift att granska ”Gillets” verksamhet och under året förda räkenskaper samt upprätta revisionsberättelse som i två att-satser föreslår årsmötet

att fastställa/ej fastställa bokslut och balansräkning samt

att bevilja/ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet

 • § 11 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår motsvarar kalenderår. Räkenskaperna och protokollen skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 • § 12 Styrelsemöten

Styrelsens alla möten skall protokollföras.

Styrelsen skall inbjuda medlemmarna till möte, i samband med Världskongressen på Bakken, och/eller annan lämplig tidpunkt och plats mellan två årsmöten.

 • § 13 Årsmötet

Årsmötet skall hållas årligen före mars månads utgång.

Styrelsen kallar medlemmarna per brev (tomteposten) senast två månader innan årsmötet. Samtliga medlemmar har yttranderätt vid årsmötet. Endast vuxna medlemmar enligt punkten 1 i § § 2 och 3 har yttrande- förslags- och rösträtt. Provtomtar har endast förslagsrätt.

Vid behandling av ansvarsfrihet för styrelsen, punkt 10 på dagordningen vid årsmötet, har styrelsens ledamöter ej beslutsrätt/rösträtt.

Föreningens ordförande bör ej föra klubban under punkten ansvarsfrihet.

Motioner och frågor inlämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet. Enkla frågor behandlas under punkten övrigt. Platsen för årsmötet bör varieras.

Dagordning, verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse skall finnas skriftligt på årsmötet.

 • § 14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när föreningens årsmöte, styrelsen, revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så begär. Mötet hålls senast två månader efter det begäran inkommit. Kallelse med handlingar till extra årsmöte skall ske senast en månad före mötet. Extra årsmöte får inte behandla eller fatta beslut i andra ärenden än de, som angivits i kallelsen.

I övrigt gäller samma regler som för det ordinarie föreningsårsmötet.

 • § 15 Dagordning vid årsmötet

Mötets öppnande

Fråga om årsmötet behörigen utlysts

Fastställande av dagordning

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för årsmötet

Val av två protokolljusterare och rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse

Fastställande av ekonomisk berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av styrelse för två år – varvas så ej ordförande och kassör lämnar samtidigt

 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Kassör
 4. Två ledamöter
 5. Två ersättare

Val av två revisorer samt två ersättare på två år – varvas

Val av valberedning, två ledamöter på ett år.

Fastställande av inträdes- och medlemsavgifter

Behandling av förberedda motioner och frågor

Övriga frågor som ej föranmälts

Utdelning av diplom

Årsmötets avslutning

 • § 16 Uteslutning

Medlem i ”Gillet” som inte följer de stadgar och bestämmelser som utfärdats och inte hörsammar styrelsens påpekande kan uteslutas ur föreningen.

Styrelsen har att bereda sammanställning av klagomål och åtgärder som föreläggs årsmötet för beslut.

Är överträdelsen av mycket grav natur kan medlem avstängas av styrelsen i väntan på årsmötets beslut.

Styrelsens medlemmar har tystnadsplikt vid dessa ärenden.

Medlem kan dock inte uteslutas utan att ha beretts tillfälle att yttra sig. Om medlemmen inte besvarar styrelsens brev sänds ett sista brev med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits kan få beslutet omprövat efter skriftlig framställan. Medlem som uteslutits eller som frivilligt utträder ur föreningen erhåller inte inbetalade avgifter. Sådan medlem ska vidare omedelbart återlämna Gillets emblem.

 • § 17 Stadgeändring

Stadgeändring kan ske efter förslag från styrelsen eller medlem. Förslaget skall beredas på behörigt sätt och beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie

 • § 18 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Vid föreningens upplösning skall tillgångarna tillfalla ”Världens Barn” eller annan liknande organisation som årsmötet beslutar.

Styrelsen